رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی واحدكامپيوتر

 

 

 

نام و نام خانوادگی:    

مهندس محبوبه مقدس                  

                                

تلفن:

۳۷۹۲۵۵۸۹

سمت:

مسئول واحد كامپيوتر-كارشناس نرم افزار

پست الکترونیک:

moghadas@dnt.mui.ac.ir

نمابر:

۳۶۶۸۷۰۸۰

 

نام و نام خانوادگی:    

 مجيد ربيعي                                       

  

تلفن:

۳۷۹۲۵۵۷۳

سمت:

كارشناس

پست الکترونیک:

rabiei@nm.mui.ac.ir

نمابر: