صفحه اصلی | سایت دانشگاه | آرشیواخبار | پست الکترونیک | تماس با ما

اعضاء هیئت علمی چاپ نامه الکترونیک

نام و نام خانوادگی:

دکتر فرحناز ارباب زاده 14

تلفن:


سمت:

-متخصص دندانپزشكی ترميمی و زيبايی - دانشیار

پست الکترونیک:

این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
نمابر:

 

اطلاعات بيشتر...

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر حميد مظاهري

تلفن:


سمت:

مديرگروه -متخصص دندانپزشكی ترميمی و زيبايی - استاديار

پست الکترونیک:

این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
نمابر:

 

اطلاعات بيشتر...

نام و نام خانوادگی:

دکتر کاظم خسروي

تلفن:


سمت:

متخصص دندانپزشكی ترميمی و زيبايی - استاد

پست الکترونیک:

این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
نمابر:

 

اطلاعات بيشتر...

نام و نام خانوادگی:

دکتر مريم خروشي

تلفن:


سمت:

 سردبيرمجله دانشكده دندانپزشكي اصفهان -متخصص دندانپزشكی ترميمی و زيبايی -دانشیار

پست الکترونیک:

این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
نمابر:

 

اطلاعات بيشتر...

نام و نام خانوادگی:

دکتر پوران صميمي

تلفن:


سمت:

متخصص دندانپزشكی ترميمی و زيبايی - دانشیار

سرپرست بخش تخصصي ترميمي

پست الکترونیک:

این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
نمابر:
اطلاعات بيشتر...

نام و نام خانوادگی:

دکتر سيد مصطفی موسوی نسب

تلفن:


سمت:

متخصص دندانپزشكی ترميمی و زيبايی - دانشیار

پست الکترونیک:

این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
نمابر:
اطلاعات بيشتر...

نام و نام خانوادگی:

دکتر طيبه منصوري

تلفن:


سمت:

قائم مقام معاون آموزشی دانشكده دندانپزشکی - متخصص دندانپزشكی ترميمی و زيبايی - استاديار

پست الکترونیک:

این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
نمابر:
اطلاعات بيشتر...

نام و نام خانوادگی:

دکتر وجيه السادات مرتضوي

تلفن:


سمت:

عضو شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشكی - عضو هيأت تحريريه مجله پژوهش در علوم پزشکي - متخصص دندانپزشكی ترميمی و زيبايی - استاد

پست الکترونیک:

این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
نمابر:
اطلاعات بيشتر...

نام و نام خانوادگی:

دکتر فرزانه شيراني

تلفن:


سمت:

متخصص دندانپزشكی ترميمی و زيبايی - دانشيار

پست الکترونیک:

این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
نمابر:
اطلاعات بيشتر...

نام و نام خانوادگی:

دکتر عطیه فیض

تلفن:


سمت:

متخصص دندانپزشكی ترميمی و زيبايی - استاديار

پست الکترونیک:


نمابر:


 

rahbar

president