رفتن به محتوای اصلی
x

پروتزهای دندانی

 

------------------ نیمسال دوم ۹۹-۹۸ ------------------

شناسنامه درس پروتزهای دندانی پیشرفته ۱ نظری به همراه برنامه جلسات درسی

شناسنامه درس درمان بیماران با بی دندانی کامل به همراه برنامه جلسات درسی 

شناسنامه درس پارسیل ۱ عملی

شناسنامه درس کامل ۱ عملی

شناسنامه درس مبانی پروتز پارسیل به همراه برنامه جلسات درسی

شناسنامه درس مبانی پروتز ثابت 

شناسنامه درس پروتز ثابت ۲ عملی

--------------- نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ----------------

شناسنامه درس پروتز پارسیل ۲ عملی 

شناسنامه درس پروتز ثابت ۱ عملی 

شناسنامه درس پروتز پیشرفته عملی 

شناسنامه درس کامل ۲ عملی

جدول زمان بندی درس مبانی پروتز کامل نظری ( مجازی برگزار می شود )

شناسنامه درس مبانی پروتزهای کامل به همراه برنامه جلسات درس گروه A97

شناسنامه درس مبانی پروتزهای کامل به همراه برنامه جلسات درس گروه B97 

شناسنامه درس مبانی پروتزهای کامل به همراه برنامه جلسات درس گروه C97

شناسنامه درس مبانی پروتزهای کامل به همراه برنامه جلسات درس گروه D97  

-------------------- نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ -------------------

شناسنامه درس پروتز پیشرفته ۱ نظری  

شناسنامه درس پروتز پیشرفته ۲ نظری  

شناسنامه درس پروتز کامل ۱ عملی