سه شنبه, ۳۰ مرداد, ۱۳۹۷

                                                                           

                    

پروتزهای دندانی

---------------نیمسال اول ۹۴-۹۳---------------------

پروتز ثابت :

برنامه پروتز ثابت ۱ عملی A 90

برنامه پروتز ثابت ۱ عملی B 90 

برنامه پروتز ثابت ۱ عملی C 90 

برنامه پروتز ثابت ۱ عملی D90

برنامه پروتز ثابت ۱ عملی E 90

برنامه پروتز ثابت ۱ عملی F 90

برنامه پروتز ثابت ۲

برنامه پروتزثابت۱

برنامه کلی پروتز ثابت نیمسال اول ۹۴-۱۳۹۳

پروتز ثابت ۱ عملی الف شناسنامه درس

پروتز ثابت ۱ نظری شناسنامه درس

پروتز ثابت ۲ نظری شناسنامه درس

پروتز ثابت ۳عملی  شناسنامه درس

 

پروتز متحرک :

شناسنامه دروس نیمسال اول ۹۴-۹۳

خانم دکتر گلبیدی ۱۰-۶-۹۳

شناسنامه درس مبانی کامل

شناسنامه نهایی دروس نیمسال اول ۹۴-۹۳

 

کارشناسی پروتز :

برنامه کارشناسان پروتز

 

-------------------- نیمسال دوم ۹۳-۹۴ ---------------------------------

پروتز ثابت :

برنامه پروتز ثابت ۱ عملی قسمت ب  A گروه۹۰   

برنامه پروتز ثابت ۱ عملی قسمت ب  B گروه۹۰

برنامه پروتز ثابت ۱ عملی قسمت ب  C گروه۹۰

برنامه پروتز ثابت ۱ عملی قسمت ب  D گروه ۹۰

برنامه پروتز ثابت ۱ عملی قسمت ب کروه E 90

برنامه پروتز ثابت ۱ عملی قسمت ب کروه F 90

برنامه پروتز ثابت ۳ نظری

برنامه گروه پروتز ثابت نیم سال دوم۹۲-۹۳ روتیشن اول

برنامه گروه پروتز ثابت نیم سال دوم۹۲-۹۳ روتیشن دوم 

پروتز ثابت ۱ عملی  ب شناسنامه درس

پروتز ثابت ۳ نظری شناسنامه درس

پروتز ثابت۲عملی  شناسنامه درس

 

پروتز متحرک :

شناسنامه درس پارسیل ۱ نظری نیمسال دوم ۹۳-۹۴

شناسنامه درس پارسیل ۲ عملی نیمسال دوم ۹۴-۹۳

شناسنامه درس کامل ۲ عملی نیمسال دوم ۹۴-۹۳

شناسنامه درس مبانی پروتز پارسیل نیمسال دوم ۹۴-۹۳

شناسنامه درس مبانی پروتز پارسیل نیمسال دوم ۹۴۲-۹۳

برنامه اساتید گروه پروتز متحرک در روتیشن اول نیمسال دوم ۹۴-۹۳ 

برنامه اساتید گروه پروتز متحرک در روتیشن دوم نیمسال دوم ۹۴-۹۳ 

برنامه گروه پروتزمتحرک نیم سال دوم ۹۳-۹۴ روتیشن اول 

شناسنامه درس کامل ۲ نظری  نیمسال دوم ۹۴-۹۳

شناسنامه درس کامل۳ نظری  نیمسال دوم ۹۴-۹۳

طرح درس کالبد شناسی

 

کارشناسی پروتز:

کارشناسی پروتز نیمسال ۲۹۳

 

------------------------ نيمسال اول ۹۴-۹۵ ------------------------

شناسنامه درس پارسیل ۲ نظری

شناسنامه درس پارسیل ۳ عملی

شناسنامه درس پروتزهای دندانی پیشرفته نظری۱

شناسنامه درس کامل ۳ عملی

شناسنامه درس کامل ۴ عملی

شناسنامه درس مبانی کامل

طرح درس کالبد شناسی

------------------------- نیمسال دوم ۹۴-۹۵ ----------------------------

پروتز متحرک :

برنامه نظری و عملی ترم بهمن

شناسنامه درس  درمان بیماران با بی دندانی کامل نیمسال دوم ۹۴-۹۳

شناسنامه درس پارسیل ۱عملی نیمسال دوم ۹۵-۹۴

شناسنامه درس کامل ۱عملی نیمسال دوم ۹۵-۹۴

شناسنامه درس مبانی پروتز پارسیل نیمسال دوم ۹۵-۹۴

شناسنامه درس مبانی کامل

---------------------------------- نیمسال اول ۹۵-۹۶-------------------

پروتز متحرک :

 

شناسنامه درس پارسیل ۲ عملی

شناسنامه درس پارسیل ۳ عملی

شناسنامه درس کامل ۲ عملی

شناسنامه درس کامل ۴ عملی

شناسنامه درس کامل۱عملی

شناسنامه درس مبانی پروتز پارسیل

شناسنامه درس مبانی کامل

طرح درس کالبد شناسی

 

کارشناسی پروتز:

شناسنامه درس اتچمنت عملی

شناسنامه درس اتچمنت نظری

شناسنامه درس اکلوژن عملی۲

شناسنامه درس اکلوژن نظری ۲

شناسنامه درس ایمپلت عملی۱

شناسنامه درس ایمپلنت نظری

شناسنامه درس پارسیل عملی۳

شناسنامه درس پارسیل۳ نظری

شناسنامه درس ثابت ۳

شناسنامه درس ثابت عملی ۳

شناسنامه درس زیبایی عملی۱

شناسنامه درس کاراموزی در عرصه ۱

 

------------------------------------ نیمسال دوم ۹۵-۹۶ -----------------------

پروتز متحرک :

شناسنامه درس  درمان بیماران با بی دندانی کامل

شناسنامه درس پارسیل ۱عملی

شناسنامه درس پارسیل ۲ عملی

شناسنامه درس پروتزهای دندانی پیشرفته نظری۱

شناسنامه درس کامل ۱عملی

شناسنامه درس مبانی پروتز پارسیل 

شناسنامه درس مبانی پروتز پارسیل نظری

 

پروتز ثابت :

روتیشن اول

روتیشن دوم

پروتز ثابت ۲عملی  شناسنامه درس

پروتز ثابت ۳ نظری شناسنامه درس

پروتز ثابت۱عملی  شناسنامه درس

ثابت نظری پیشرفته

مبانی پروتز ثابت  A92

مبانی پروتز ثابت  A92

مبانی پروتز ثابت  A92

مبانی پروتز ثابت  D92

مبانی پروتز ثابت شناسه درس 

 

کارشناسی پروتز:

شناسنامه آشنایی با ریخته گری

شناسنامه درس ابزارنظری

شناسنامه درس اتچمنت عملی۲

شناسنامه درس ایمپلنت عملی ۲

شناسنامه درس زیبایی نظری

شناسنامه درس سمینار

شناسنامه درس کارورزی

شناسنامه درس ماگزیلوفاشیال عملی

شناسنامه درس ماگزیلوفاشیال نظری

شناسنامه کارآموزی در عرصه ۲

شناسنامه مورفولوژی دندان

----------------------------------- نیمسال اول۹۶-۹۷ -----------------------------

پروتز پیشرفته عملی  شناسنامه درس

پروتز ثابت۱عملی  شناسنامه درس

شناسنامه  پروتزهای دندانی پیشرفته نظری۱

شناسنامه درس پارسیل ۱عملی

شناسنامه درس پارسیل ۲ عملی

شناسنامه درس کامل ۲ عملی

شناسنامه درس مبانی newکامل

شناسنامه درمان بیماران با بی دندانی کامل نظری

طرح درس کالبد شناسی

مبانی پروتز ثابت شناسه درس

----------------------------------- نیمسال دوم ۹۶-۹۷ -----------------------------

پروتز ثابت۱عملی  شناسنامه درس

پروتز ثابت ۲عملی  شناسنامه درس

پروتز ثابت نظری پیشرفته ۲

شناسنامه درس پارسیل ۱عملی

شناسنامه درس پارسیل ۲ عملی

شناسنامه درس پروتزهای دندانی پیشرفته نظری۱

شناسنامه درس کامل ۱عملی

شناسنامه درس کامل ۲ عملی

شناسنامه درس مبانی پروتز پارسیل 

شناسنامه درمان بیماران با بی دندانی کامل

مبانی پروتز ثابت شناسه درس 

 

 

 

 

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.

 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.