پنجشنبه, ۱۰ مهر, ۱۳۹۹

                                                                           

                    

اعضاي هيئت علمي گروه كودكان

 

 

نام و نام خانوادگی:

دكترمريم حاج نوروزعلي تهراني

تلفن:

۳۷۹۲۵۵۳۹

سمت:

 بورد تخصصی دندانپزشکی کودکان            

دانشيار

پست الکترونیک:

hajenorouzali@dnt.mui.ac.ir
نمابر: ۳۶۶۸۷۰۸۰  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر مهدي جعفر زاده

تلفن:

۳۷۹۲۵۵۳۹

سمت:

معاون آموزشي دانشكده -معاون گروه

بورد تخصصی دندانپزشکی کودکان-دانشیار

پست الکترونیک:

mejsamani@yahoo.co.uk
نمابر: ۳۶۶۸۷۰۸۰  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر عليرضا عشقي

تلفن:

۳۷۹۲۵۵۳۹

سمت:

مديرگروه-بورد تخصصی دندانپزشکی کودکان

دانشيار

پست الکترونیک:

areshghi@yahoo.com
نمابر: ۳۶۶۸۷۰۸۰  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر نصرت نوربخش

تلفن:

۳۷۹۲۵۵۳۹

سمت:

پژوهش درسلولهاي بنيادي -

بورد تخصصی دندانپزشکی کودکان-            

سرپرست تخصصي-استاديار

پست الکترونیک:

 
nourbakhsh@dnt.mui.ac.ir
نمابر: ۳۶۶۸۷۰۸۰  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر شيوا مرتضوي

 

تلفن:

۳۷۹۲۵۵۳۹

سمت:

رابط پژوهشي - بورد تخصصی دندانپزشکی

کودکان-استادیار

پست الکترونیک:

sh_mortazavi@dnt.mui.ac.ir
نمابر: ۳۶۶۸۷۰۸۰  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر نجمه اخلاقي

تلفن:

۳۷۹۲۵۵۳۹

سمت:

بورد تخصصی دندانپزشکی کودکان-استاديار

پست الکترونیک:

n_akhlaghi@dnt.mui.ac.ir
نمابر: ۳۶۶۸۷۰۸۰  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر مريم حاجي احمدي

 

تلفن:

۳۷۹۲۵۵۳۹

سمت:

بورد تخصصی دندانپزشکی کودکان, استاديار

پست الکترونیک:

maryam-hajahmadi@dnt.mui.ac.ir
نمابر: ۳۶۶۸۷۰۸۰  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر مريم غفورنيا

 

تلفن:

۳۷۹۲۵۵۳۹

سمت:

سرپرست بخش -بورد تخصصی دندانپزشکی

کودکان- استاديار

پست الکترونیک:

maryam_ghafournia@yahoo.com
نمابر: ۳۶۶۸۷۰۸۰  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر نرجس امراللهی

تلفن:

۳۷۹۲۵۵۳۹

سمت:

متخصص دندانپزشکی کودکان-استاديار       

پست الکترونیک:

n_amrollahi@dnt.mui.ac.ir
نمابر: ۳۶۶۸۷۰۸۰  

 

نام و نام خانوادگی:

دکترداناتحريريان

تلفن:

۳۷۹۲۵۵۳۹

سمت:

بورد تخصصی دندانپزشکی کودکان, استاديار

پست الکترونیک:

tahririan@dnt.mui.ac.ir
نمابر: ۳۶۶۸۷۰۸۰  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی:

دکترریحانه فقیهیان

تلفن:

۳۷۹۲۵۵۹۶

سمت:

بورد تخصصی دندانپزشکی کودکان, استاديار

پست الکترونیک:

r.faghihian@dnt.mui.ac.ir
نمابر: ۳۶۶۸۷۰۸۰  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر زهرا انشایی

تلفن:

۳۷۹۲۵۵۹۶

سمت:

بورد تخصصی دندانپزشکی کودکان, استاديار

پست الکترونیک:

Zahra.enshaei@dnt.mui.ac.ir
نمابر: ۳۶۶۸۷۰۸۰  

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.

 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.