رفتن به محتوای اصلی
x

اافتتاح مرکز "Research Room" دانشکده دندانپزشکی

به همت معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه ومشارکت دانشکده دندانپزشکی ، درطبقه فوقانی کتابخانه دانشکده باحضورخانم دکترحق جومعاون محترم پژوهشی دانشگاه ومدیران آن معاونت وهیئت رئیسه واعضای هیئت علمی دانشکده افتتاح گردید. این مجموعه باهدف ایجادیک فضای آرام ، مناسب وباامکانات لازم جهت استفاده اعضای هیئت علمی بااهداف پژوهشی فراهم گردیده است اساتید می توانند ضمن انجام پژوهش ، درصورت نیازازمشاورپژوهشی خاصی درآنجاویااتاق گفتگو جهت همفکری وگفتمان پژوهشی استفاده نمایند .