رفتن به محتوای اصلی
x

انتخاب مجددوشایسته دکترعباسعلی خادمی بعنوان عضوشورایعالی نظام پزشکی کشور

استادگرانقدرجناب آقای دکترعباسعلی خادمی بانهایت افتخار، انتخاب مجددوشایسته جنابعالی بعنوان عضوشورایعالی نظام پزشکی کشورکه نمایانگراعتمادجامعه پزشکی ودندانپزشکی کشوراست راتبریک عرض نموده، موفقیت شمارادرانجام این مسئولیت مهم ازخداوند متعال خواهانیم هیات رئیسه، اعضاءهیات علمی وکارکنان دانشکده دندانپزشکی