رفتن به محتوای اصلی
x

اولین دوره بازآموزی دانشکده دندانپزشکی باحضور6غرفه دندانپزشکی برگزارگردید

سمیناربازآموزی باحضور100نفرازدندانپزشکان درروزپنج شنبه16دی ماه صبح وبعدازظهرباارائه موضوعات کاربردی درسالن آمفی تئاتردانشکده برگزارگردید. درکناراین دوره بازآموزی نمایشگاهی باحضور6شرکت موادوتجهیزات دندانپزشکی دایرگردید