رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی واحدكامپيوتر

 

 

 

نام و نام خانوادگی:    

مهندس محبوبه مقدس                  

                                

تلفن:

۳۷۹۲۵۵۸۹

سمت:

مسئول واحد كامپيوتر و فناوری اطلاعات 

مهندس نرم افزار

پست الکترونیک:

moghadas@dnt.mui.ac.ir

نمابر:

۳۶۶۸۷۰۸۰

 

نام و نام خانوادگی:    

مهندس فرشادعباسی                  

                                

تلفن:

۳۷۹۲۵۵۷۳

سمت:

کارشناس واحد کامپیوتروفناوری اطلاعات

مهندس تکنولوژی نرم افزار

پست الکترونیک:

 

نمابر: