رفتن به محتوای اصلی
x

طرح درس گروه آسیب شناسی دهان فک وصورت

آسیب شناسی دهان و فک و صورت

------------------- نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ -----------------------

شناسنامه درس آسیب شناسی دهان عملی ۲ به همراه برنامه جلسات درس 

شناسنامه درس آسیب شناسی دهان نظری  (آنلاین)- گروه کارشناسی پروتز به همراه برنامه جلسات درس

شناسنامه درس جنین شناسی و بافت شناسی نظری (آنلاین ) گروه کارشناسی پروتز به همراه برنامه جلسات درس 

شناسنامه درس دندانپزشکی تشخیصی ۳ نظری ( آنلاین ) به همراه برنامه جلسات درس

شناسنامه درس دندانپزشکی تشخیصی ۶ نظری ( آنلاین ) به همراه برنامه جلسات درس 

--------------------- نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ --------------------

شناسنامه درس اخلاق پزشکی، تعهد حرفه ای و قانون- درس کارگاهی

شناسنامه درس بافت شناسی در سلامت و بیماری- نظری

شناسنامه درس آسیب شناسی دهان عملی ۱- ویرایش جدید

شناسنامه درس دندانپزشکی تشخیصی ۲ نظری

شناسنامه درس دندانپزشکی تشخیصی ۳ نظری 

------------------ نیمسال اول 1401-1400 -------------------

شناسنامه درس آسیب 2 عملی  

آسیب شناسی - گروه کارشناسی پروتز 

شناسنامه درس جنین شناسی و بافت شناسی - گروه کارشناسی پروتز  

شناسنامه درس دندانپزشکی تشخیصی 4 نظری  

شناسنامه درس دندانپزشکی تشخیصی 6 نظری