رفتن به محتوای اصلی
x

پروتزهای دندانی

 ------------------ نیمسال اول 1401-1400 -------------------

شناسنامه درس مبانی پروتز کامل عملی 

شناسنامه درس پروتز پارسیل 2 عملی

شناسنامه درس پروتز کامل 2 عملی

شناسنامه درس پروتز پیشرفته 1 عملی

شناسنامه درس پروتز ثابت 1 عملی

شناسنامه درس مبانی پروتز کامل نظری  

--------------- نیمسال دوم 1401-1400 ----------------- 

شناسنامه درس درمان بیماران با بی دندانی کامل  

شناسنامه درس مبانی پروتز ثابت  

شناسنامه درس پروتز پیشرفته 2 نظری 

شناسنامه درس مبانی پارسیل نظری 

--------------- نیمسال اول 1402-1401 --------------

شناسنامه درس کامل 2 عملی 

شناسنامه درس مبانی کامل عملی 

شناسنامه درس مبانی کامل نظری 

شناسنامه درس پارسیل 2 عملی 

شناسنامه درس پروتز پیشرفته عملی 

شناسنامه درس پروتز پیشرفته  1 نظری 

--------------- نیمسال دوم 1402-1401 ---------------

شناسنامه درس درمان جامع

شناسنامه درس درمان بیماران با بی دندانی کامل

شناسنامه درس پروتز کامل 1 عملی 

شناسنامه درس مبانی پارسیل نظری 

شناسنامه درس مبانی پارسیل عملی

شناسنامه درس مبانی ثابت نظری 

شناسنامه درس مبانی ثابت عملی 

شناسنامه درس پروتز پارسیل 1 عملی 

شناسنامه درس پروتز پیشرفته 1 نظری 

شناسنامه درس پروتز پیشرفته 2 نظری 

شناسنامه درس پروتز ثابت 1 عملی