رفتن به محتوای اصلی
x

پروتزهای دندانی

-------------- نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ----------------

شناسنامه درس پروتز پارسیل ۲ عملی 

شناسنامه درس پروتز ثابت ۱ عملی 

شناسنامه درس پروتز پیشرفته عملی 

شناسنامه درس کامل ۲ عملی

جدول زمان بندی درس مبانی پروتز کامل نظری ( مجازی برگزار می شود )

شناسنامه درس مبانی پروتزهای کامل به همراه برنامه جلسات درس گروه A97

شناسنامه درس مبانی پروتزهای کامل به همراه برنامه جلسات درس گروه B97 

شناسنامه درس مبانی پروتزهای کامل به همراه برنامه جلسات درس گروه C97

شناسنامه درس مبانی پروتزهای کامل به همراه برنامه جلسات درس گروه D97  

-------------------- نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ -------------------

شناسنامه درس پروتز پیشرفته ۱ نظری  

شناسنامه درس پروتز پیشرفته ۲ نظری  

شناسنامه درس پروتز کامل ۱ عملی   

 ------------------ نیمسال اول 1401-1400 -------------------

شناسنامه درس مبانی پروتز کامل عملی 

شناسنامه درس پروتز پارسیل 2 عملی

شناسنامه درس پروتز کامل 2 عملی

شناسنامه درس پروتز پیشرفته 1 عملی

شناسنامه درس پروتز ثابت 1 عملی

شناسنامه درس مبانی پروتز کامل نظری