رفتن به محتوای اصلی
x
گروه: آسیب شناسی دهان فک وصورت
ردیف تصویر عنوان تلفن سمت پست الکترونیک گروه توضیحات لینک
1 Dr.torabinia دکتر نکيسا ترابي نيا 37925579 دكترای تخصصی آسيب شناسی فك و دهان و صورت -دانشيار Torabinia@dnt.mui.ac.ir آسیب شناسی دهان فک وصورت معاون پژوهشی  cv
2 Dr.jahanshahi دکتر غلامرضا جهانشاهي 37925579 دكترای تخصصی آسيب شناسی فك و دهان و صورت - استاد jahanshahi@dnt.mui.ac.ir آسیب شناسی دهان فک وصورت موسس گروه آسیب شناسی دهان، فک
3 Dr.khalesi دکتر سعيده خالصي ۳۷۹۲۵۵۷۷ دكترای تخصصی آسيب شناسی فك ودهان و صورت -استاديار s_khalesi@dnt.mui.ac.ir آسیب شناسی دهان فک وصورت عضومرکز تحقیقات مواددندانی cv
4 Dr.deihimi دکتر پرويز ديهيمي ۳۷۹۲۵۵۷۹ دكترای تخصصی آسيب شناسی فك و دهان و صورت - استاد deihimy@dnt.mui.ac.ir آسیب شناسی دهان فک وصورت عضو مرکز تحقیقات علوم دندانی
5 Dr.razavi دکتر سيد محمد رضوي ۳۷۹۲۵۵۷۹ دكترای تخصصی آسيب شناسی فك و دهان و صورت - استاد razavi@dnt.mui.ac.ir آسیب شناسی دهان فک وصورت رئیس دانشکده cv
6 Dr.kargahi دکتر ندا كارگهي ۳۷۹۲۵۵۷۹ مديرگروه-دكترای تخصصی آسيب شناسی فك و دهان و صورت - دانشیار kargahi@dnt.mui.ac.ir آسیب شناسی دهان فک وصورت عضو مرکز تحقیقات  علوم دندانی cv
7 Dr.fkeshani دکتر فروز كشاني 37925577 دكترای تخصصی آسيب شناسی فك و دهان و صورت - استاديار f_keshani@dnt.mui.ac.ir آسیب شناسی دهان فک وصورت معاون گروه -  رابط پژوهشی ورابط EDO  cv
8 Dr.maleki دکتر لاله ملکی 37925577 دکترای تخصصی آسیب شناسی فک ودهان وصورت - استادیار l.maleki@dnt.mui.ac.ir آسیب شناسی دهان فک وصورت عضومرکزتحقیقات علوم دندانی cv