رفتن به محتوای اصلی
x
گروه: پروتزهای دندانی
ردیف تصویر عنوان تلفن سمت پست الکترونیک گروه توضیحات لینک
1 Dr.saboohi دکتر محمود صبوحي ۳۷۹۲۵۵۶۲ متخصص پروتزهای دندانی - دانشيار sabouhi@dnt.mui.ac.ir پروتزهای دندانی سرپرست بخش تخصصی پروتز ثابت و اکلوژن 
2 Dr.khodadadi دکتر رضا خدادادي ۳۷۹۲۵۵۲۶ متخصص پروتزهای دندانی - استاديار khodadadi@dnt.mui.ac.ir پروتزهای دندانی
3 Dr.nejati دکتر فرحناز نجاتي دانش ۳۷۹۲۵۵۹۰ متخصص پروتزهای دندانی -استاد nejati@dnt.mui.ac.ir پروتزهای دندانی رئیس مرکزتحقیقات مواددندانی
4 Dr.savabi دکتر اميد صوابي ۳۷۹۲۵۵۹۰ متخصص پروتزهای دندانی -استاد savabi@dnt.mui.ac.ir پروتزهای دندانی
5 Dr.mosharraf دکتر رامين مشرف ۳۷۹۲۵۵۲۶ متخصص پروتزهای دندانی - استاد mosharraf@dnt.mui.ac.ir پروتزهای دندانی  سردبير مجله دانشكده دندانپزشكي-مسئول تخصصی بخش پروتزمتحرک
6 Dr.ebadian دکتر بهناز عباديان ۳۷۹۲۵۵۹۰ متخصص پروتزهای دندانی - استاد ebadian@dnt.mui.ac.ir پروتزهای دندانی رئیس مرکزتحقیقات ایمپلنت دندانی
7 Dr.rismanchian دکتر منصور ريسمانچيان رئیس دانشکده- متخصص پروتزهای دندانی -استاد rismanchian@dnt.mui.ac.ir پروتزهای دندانی سرپرست بخش ايمپلنت - عضو هیات تحریریه مجله آموزش دندانپزشکی
8 Dr.saadat دکتر فريبرز سعادت ۳۷۹۲۵۵۹۰ متخصص پروتزهای دندانی saadat@dnt.mui.ac.ir پروتزهای دندانی
9 Dr.ghasemi دکتر احسان قاسمی ۳۷۹۲۵۵۶۲ متخصص پروتزهای دندانی - دانشیار e_ghasemi@dnt.mui.ac.ir پروتزهای دندانی
10 Dr.nosoohian دکتر سعيد نصوحيان ۳۷۹۲۵۵۶۲ متخصص پروتزهای دندانی - استاديار nosouhian@dnt.mui.ac.ir پروتزهای دندانی معاون مالی اداری ودانشجوئی فرهنگی
11 Dr.sadeghi دکتر پرويز صادقي ۳۷۹۲۵۵۶۲ دکترای دندان پزشکی sadeghi@dnt.mui.ac.ir پروتزهای دندانی
12 دکتر منصور دخيل عليان ۳۷۹۲۵۵۶۲ متخصص پروتزهای دندانی dakhilalian@dnt.mui.ac.ir پروتزهای دندانی
13 Dr.bajoghli دکتر فرشاد باجغلي ۳۷۹۲۵۵۶۲ متخصص پروتزهای دندانی - دانشيار bajoghli@dnt.mui.ac.ir پروتزهای دندانی رئيس بخش پروتزثابت
14 Dr.dastgheib دکتر بدرالسادات دستغيب ۳۷۹۲۵۵۲۶ متخصص پروتزهای دندانی - استاديار b_dastgheib@dnt.mui.ac.ir پروتزهای دندانی
15 Dr.khodaeeian دکتر نيلوفر خدائيان ۳۷۹۲۵۵۲۶ متخصص پروتزهای دندانی-استاديار khodaeian@dnt.mui.ac.ir پروتزهای دندانی
16 دکتر مجيد ابولحسني ۳۷۹۲۵۵۲۶ معاون گروه-متخصص پروتزهای دندانی - استاديار پروتزهای دندانی مدیرگروه-رئيس بخش پروتزمتحرك