رفتن به محتوای اصلی
x
گروه: اندودونتيکس
ردیف تصویر عنوان تلفن سمت پست الکترونیک گروه توضیحات لینک
1 Dr.hasheminia دکتر سید محسن هاشمی نیا ۳۷۹۲۵۵۴۶ متخصص درمان ریشه -استاد hasheminia@dnt.mui.ac.ir اندودونتيکس
2 Dr.saatchi دکتر مسعود ساعتچي ۳۷۹۲۵۵۴۶ متخصص درمان ریشه -استاد saatchi@dnt.mui.ac.ir اندودونتيکس
3 Dr.farhad دکتر عليرضا فرهاد ۳۷۹۲۵۵۴۶ متخصص درمان ریشه - استاد farhad@dnt.mui.ac.ir اندودونتيکس سرپرست بخش تخصصی اندو
4 Dr.khademi دکتر عباسعلي خادمی ۳۷۹۲۵۵۴۶ متخصص درمان ریشه -استاد a_ khademi@dnt.mui.ac.ir اندودونتيکس متخصص درمان ریشه و فلوشیپ از دانشگاه لوماليندا (كاليفرنيا)
5 Dr.akhavan دکتر علي اخوان ۳۷۹۲۵۵۴۶ متخصص درمان ریشه - فلوشیپ دندانپزشکی بیمارستانی -دانشیار akhavan@dnt.mui.ac.ir اندودونتيکس مدیرگروه
6 Dr.razavian دکتر حميد رضويان ۳۷۹۲۵۵۴۷ متخصص درمان ریشه - استادیار hamidrazavian@dnt.mui.ac.ir اندودونتيکس نماینده گروه درشورای پژوهشی
7 ِدکترشکرچی زاده دکتر ندا شكرچي زاده اصفهاني ۳۷۹۲۵۵۴۷ متخصص درمان ريشه -استاديار neda_shekarchizade@dnt.mui.ac.ir اندودونتيکس
8 Dr.memarzadeh دکتر بهاره معمارزاده 37925547 متخصص درمان ریشه - استادیار b.memarzadeh@dnt.mui.ac.ir اندودونتيکس
9 Dr.moteenia دکتر اشکان مطیع نیا 3925547 متخصص درمان ریشه -استادیار motinia@dnt.mui.ac.ir اندودونتيکس
10 Dr.shafiee دکتر مریم شفیعی 37925547 متخصص درمان ریشه - استادیار m.shafiee@dnt.mui.ac.ir اندودونتيکس
11 Dr.havaee دکتر روح اله هوایی 3795547 متخصص درمان ریشه -استادیار havaei@dnt.mui.ac.ir اندودونتيکس مسئول بخش عمومی
12 Dr.hemmati دکتر حمید رضا همتی 37925547 متخصص درمان ریشه - استادیار hr.hemati@dnt.mui.ac.ir اندودونتيکس مسئول بخش پره کلینیک
13 Dr.vali دکتر آرمیتا والی 37925547 متخصص درمان ریشه - استادیار a.valisichani@dnt.mui.ac.ir اندودونتيکس رابط EDO
14 Dr.torabizadeh دکتر سیدمحمد ترابی زاده 37925547 متخصص درمان ریشه - استادیار torabizadeh@dnt.mui.ac.ir اندودونتيکس