رفتن به محتوای اصلی
x
گروه: بیماری های دهان ، فک وصورت
ردیف تصویر عنوان تلفن سمت پست الکترونیک گروه توضیحات لینک
1 Dr.khozayme دکتر فائزه خزيمه ۳۷۹۲۵۵53 بوردتخصصی بیماریهای دهان ، فک وصورت - دانشيار khozeymeh@dnt.mui.ac.ir بیماری های دهان ، فک وصورت سرپرست تخصصی
2 Dr.golestannejad دکتر زهرا گلستان نژاد ۳۷۹۲۵۵۱۵ بوردتخصصی بیماریهای دهان ، فک وصورت -دانشیار zgolestan@dnt.mui.ac.ir بیماری های دهان ، فک وصورت
3 Dr.pakravan دکتر فهیمه پاکروان ۳۷۹۲۵۵۱۵ بوردتخصصی بیماریهای دهان ، فک وصورت - استادیار pakravan@dnt.mui.ac.ir بیماری های دهان ، فک وصورت
4 Dr.saberi دکتر زهرا صابری ۳۷۹۲۵۵۱۵ مديرگروه-بوردتخصصی بیماریهای دهان ، فک وصورت - استادیار zahra.saberi@dnt.mui.ac.ir بیماری های دهان ، فک وصورت
5 Dr.salehi دکتر محمدرضا صالحی 37925553 بوردتخصصی بیماریهای دهان ، فک وصورت - استادیار salehi@dnt.mui.ac.ir بیماری های دهان ، فک وصورت معاون گروه
6 Dr.efaghihian دکتر الهام فقیهیان ۳۷۹۲۵۵۱۵ بوردتخصصی بیماریهای دهان ، فک وصورت - استادیار e.faghihian@dnt.mui.ac.ir بیماری های دهان ، فک وصورت
7 Dr.tabesh دکتر عادل تابش ۳۷۹۲۵۵۱4 بوردتخصصی بیماریهای دهان ، فک وصورت - استادیار adel.tabesh@dnt.mui.ac.ir بیماری های دهان ، فک وصورت رابط پژوهشی گروه
8 Dr.abbasi دکتر فاطمه عباسی بوردتخصصی بیماریهای دهان ، فک وصورت - استادیار f.abbasi@ dnt.mui.ac.ir بیماری های دهان ، فک وصورت رابط EDO