رفتن به محتوای اصلی
x
گروه: جراحی دهان فک و صورت
ردیف تصویر عنوان تلفن سمت پست الکترونیک گروه توضیحات لینک
1 دکتر شهروز مومنی متخصص جراحی دهان و فك و صورت-استادیار drshmomeni@yahoo.com جراحی دهان فک و صورت سرپرست بخش تخصصی
2 دکتر داريوش هاشمی نیا ۳۷۹۲۵۵۵۴ متخصص جراحی دهان و فك و صورت-استادیار d_hasheminia@dnt.mui.ac.ir جراحی دهان فک و صورت
3 دکتر محمدحسن سمندري ۳۷۹۲۵۵۵۴ متخصص جراحی دهان و فك و صورت-استادیار samandari @dnt.mui.ac.ir جراحی دهان فک و صورت مدیرگروه
4 Dr.movahedian دکتر بيژن موحديان ۳۷۹۲۵۵۵۴ متخصص جراحی دهان و فك و صورت -استاد b_movahedian@dnt.mui.ac.ir جراحی دهان فک و صورت
5 دکتر ناصر پورابراهيم ۳۷۹۲۵۵۵۴ متخصص جراحی دهان و فك و صورت-استادیار nasser@dnt.mui.ac.ir جراحی دهان فک و صورت
6 Dr.haghighat دکتر عباس حقيقت ۳۷۹۲۵۵۵۴ متخصص جراحی دهان و فك و صورت-دانشیار haghighati@dnt.mui.ac.ir جراحی دهان فک و صورت
7 Dr.shahnaseri دکتر شيرين شاه ناصري متخصص جراحی دهان و فك و صورت-استادیار shahnaseri@dnt.mui.ac.ir جراحی دهان فک و صورت رابط پژوهشی گروه
8 دکتر ايمان محمدي ۳۷۹۲۵۵۵۴ متخصص جراحی دهان و فك و صورت-استادیار Iman_mohamadi59@yahoo.com جراحی دهان فک و صورت
9 Dr.etemadi دکتر ميلاد اعتمادي 37925581 متخصص جراحي دهان فك وصورت- استاديار etemadi@dnt.mui.ac.ir جراحی دهان فک و صورت رابط پژوهشی - معاون گروه