رفتن به محتوای اصلی
x
گروه: دندان پزشکی ترميمی
ردیف تصویر عنوان تلفن سمت پست الکترونیک گروه توضیحات لینک
1 dr.mazaheri دکتر حميد مظاهري متخصص دندانپزشكی ترميمی و زيبايی - دانشیار mazaheri@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی ترميمی
2 Dr.shirani دکتر فرزانه شيراني ۳۷۹۲۵۵۴۸ متخصص دندانپزشكی ترميمی و زيبايی - دانشيار f_shirani@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی ترميمی
3 Dr.mousavinasab دکتر سيد مصطفی موسوی نسب متخصص دندانپزشكی ترميمی و زيبايی - استاد s_mousavinasab@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی ترميمی
4 Dr.samimi دکتر پوران صميمي ۳۷۹۲۵۵۴۸ متخصص دندانپزشكی ترميمی و زيبايی - دانشیار samimi@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی ترميمی سرپرست بخش تخصصي ترميمي
5 Dr.khoroushi دکتر مريم خروشي ۳۷۹۲۵۵۴۸ متخصص دندانپزشكی ترميمی وزيبايی -استاد khoroushi@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی ترميمی CV دكترخروشي
6 Dr.feiz دکتر عطیه فیض ۳۷۹۲۵۵۴۸ متخصص دندانپزشكی ترميمی و زيبايی - دانشيار feiz@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی ترميمی مدیر گروه - سرپرست بخش عمومي ترميمي
7 Dr.fathpour دکتر كاميار فتح پور ۳۷۹۲۵۵۴۸ متخصص دندانپزشکی ترميمي وزيبايي-استاديار k_fathpour@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی ترميمی معاون گروه
8 Dr.golkar دکتر پریسا گلکار متخصص دندانپزشکی ترمیمی وزیبایی - استادیار pagolkar@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی ترميمی
9 Dr.davoodi دکتر لاله داوودی متخصص دندانپزشکی ترمیمی وزیبایی - استادیار l.davoodi@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی ترميمی
10 Dr.kaveh دکتر مائده کاوه متخصص دندانپزشکی ترمیمی وزیبایی - استادیار maedeh_kaveh@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی ترميمی
11 Dr.mollahasani دکتر حسن ملاحسنی متخصص دندانپزشکی ترمیمی وزیبایی - استادیار hmollahassani@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی ترميمی
12 Dr.ghasemi دکتر مائده قاسمی ۳۷۹۲۵۵۴۸ متخصص دندانپزشكی ترميمی و زيبايی- استاديار m.ghasemi@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی ترميمی رابط EDO
13 Dr.kheradmand دکتر الهام خردمند متخصص دندانپزشکی ترمیمی وزیبایی - استادیار دندان پزشکی ترميمی
14 Dr.shoseini دکتر سمیه حسینی متخصص دندانپزشکی ترمیمی وزیبایی - استادیار somayehoseini@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی ترميمی