رفتن به محتوای اصلی
x
گروه: دندان پزشکی کودکان
ردیف تصویر عنوان تلفن سمت پست الکترونیک گروه توضیحات لینک
1 Dr.jafarzadeh دکتر مهدي جعفر زاده بورد تخصصی دندانپزشکی کودکان-دانشیار mejsamani@yahoo.co.uk دندان پزشکی کودکان
2 Dr.eshghi دکتر عليرضا عشقي ۳۷۹۲۵۵۳۹ بورد تخصصی دندانپزشکی کودکان-دانشيار areshghi@yahoo.com دندان پزشکی کودکان
3 Dr.shmortazavi دکتر شيوا مرتضوي بورد تخصصی دندانپزشکی کودکان- استادیار sh_mortazavi@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی کودکان سرپرست تخصصی
4 Dr.hajiahmadi دکتر مريم حاجي احمدي ۳۷۹۲۵۵۳۹ بورد تخصصی دندانپزشکی کودکان- استادیار maryam-hajahmadi@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی کودکان مدیرگروه
5 Dr.enshaee دکتر زهرا انشایی 37925596 بوردتخصصی دندانپزشکی کودکان -استادیار Zahraenshaei@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی کودکان
6 Dr.rfaghihian دکتر ریحانه فقیهیان 37925596 بوردتخصصی دندانپزشکی کودکان -استادیار r.faghihian@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی کودکان
7 Dr.tahririan دکتر دانا تحريريان ۳۷۹۲۵۵۳۹ بورد تخصصی دندانپزشکی کودکان-استاديار tahririan@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی کودکان رابط پژوهشی - معاون گروه
8 Dr.amrollahi دکتر نرجس امراللهی ۳۷۹۲۵۵۳۹ متخصص دندانپزشکی کودکان-استاديار n_amrollahi@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی کودکان