رفتن به محتوای اصلی
x
گروه: دندان پزشکی کودکان
ردیف تصویر عنوان تلفن سمت پست الکترونیک گروه توضیحات لینک
1 Dr.jabbarifar دکتر سيد ابراهيم جباري فر بورد تخصصی دندانپزشکی کودکان-دانشیار ebrahim61@hotmail.com دندان پزشکی کودکان
2 Dr.tehrani دکتر مريم حاجي نوروز علي تهراني بورد تخصصی دندانپزشکی کودکان-دانشیار hajenorouzali@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی کودکان
3 Dr.noorbakhsh دکتر نصرت نوربخش ۳۷۹۲۵۵۳۹ بورد تخصصی دندانپزشکی کودکان-استاديار nourbakhsh@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی کودکان پژوهش درسلولهاي بنيادي