رفتن به محتوای اصلی
x

دندان پزشکی ترمیمی و زیبایی

---------------- نیمسال اول 1401-1400 -----------------

شناسنامه درس ترمیمی ا نظری 

مبانی دندانپزشکی ترمیمی عملی 1 

شناسنامه درس مبانی ترمیمی نظری 1 

شناسنامه درس دندانپزشکی ترمیمی عملی 3  

مواد دندانی کاربردی ( واحد کارگاهی )  

-------------- نیمسال دوم 1401-1400 ---------------

شناسنامه درس درمان جامع دندانپزشکی 1 و 2  (کارورزی )

شناسنامه درس دندانپزشکی ترمیمی 1 عملی 

شناسنامه درس دندانپزشکی ترمیمی 2 عملی 

شناسنامه درس مبانی مواد دندانی نظری 

شناسنامه درس مواد دندانی نظری 1- گروه کارشناسی پروتز 

شناسنامه درس دندانپزشکی ترمیمی 2 نظری  

------------- نیمسال اول 1402-1401 --------------

شناسنامه درس مواد دندانی 2 نظری - گروه کارشناسی پروتز 

شناسنامه درس ترمیمی 2 نظری 

شناسنامه درس مبانی دندانپزشکی ترمیمی 1 عملی 

شناسنامه درس مبانی ترمیمی نظری 

شناسنامه درس ترمیمی 2 عملی 

شناسنامه درس ترمیمی 3 عملی 

شناسنامه درس ترمیمی 1 نظری 

شناسنامه درس مواد دندانی کاربردی 

-------------- نیمسال دوم 1402-1401 --------------

شناسنامه درس مبانی مواد دندانی نظری 

شناسنامه درس مواد دندانی 1 نظری - گروه کارشناسی پروتز 

شناسنامه درس ترمیمی 1 عملی 

شناسنامه درس ترمیمی 3 عملی 

شناسنامه درس مبانی ترمیمی ب