رفتن به محتوای اصلی
x

دندان پزشکی ترمیمی و زیبایی

 

-------------- نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ --------------

شناسنامه درس ترمیمی عملی ۳

شناسنامه درس ترمیمی عملی ۱ به همراه برگه ارزشیابی و Requirement ها

شناسنامه درس مبانی ترمیمی عملی ۱ به همراه برنامه جلسات درس 

شناسنامه درس مبانی ترمیمی نظری ۱ به همراه برنامه جلسات درس 

شناسنامه درس مواد دندانی ۲ - گروه کارشناسی پروتز به همراه برنامه جلسات درس 

شناسنامه درس مواد دندانی عملی به همراه برنامه جلسات درس

 

---------------- نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ------------------

شناسنامه درس مواد دندانی نظری - گروه کارشناسی پروتز

شناسنامه درس مبانی مواد دندانی نظری 

شناسنامه درس ترمیمی ۱ نظری 

شناسنامه درس ترمیمی ۲ نظری

شناسنامه درس درمان جامع دندانپزشکی  ۱ و۲ ( کارورزی )

شناسنامه درس مبانی دندانپزشکی ترمیمی ۲ عملی 

شناسنامه درس ترمیمی ۲ عملی

شناسنامه درس ترمیمی ۱ عملی 

---------------- نیمسال اول 1401-1400 -----------------

شناسنامه درس ترمیمی ا نظری 

مبانی دندانپزشکی ترمیمی عملی 1 

شناسنامه درس مبانی ترمیمی نظری 1 

شناسنامه درس دندانپزشکی ترمیمی عملی 3  

مواد دندانی کاربردی ( واحد کارگاهی )