رفتن به محتوای اصلی
x

طرح درس گروه بیماری های دهان وتشخیص

تشخیص بیماری های دهان و فک وصورت

-------------------- نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ --------------------

شناسنامه درس تشخیصی ۱ نظری و عملی به همراه برنامه جلسات درس

شناسنامه درس تشخیصی ۳ عملی به همراه برنامه جلسات درس

شناسنامه درس بیماریهای سیستمیک ۱ نظری به همراه برنامه جلسات درس 

------------ نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ -------------

شناسنامه درس بیماریهای دهان و فک و صورت ۱ عملی 

شناسنامه درس بیماریهای سیستمیک ۴ - کارگاهی

شناسنامه  درس بیماریهای دهان و تشخیصی ۱ نظری

شناسنامه درس بیماریهای سیستمیک ۲ نظری عملی ( ترم ۶)

شناسنامه درس بیماریهای سیستمیک ۲ نظری عملی (ترم ۸)

شناسنامه درس دندانپزشکی تشخیصی ۲ نظری

شناسنامه درس دندانپزشکی تشخیصی ۵ نظری 

شناسنامه درس دندانپزشکی تشخیصی ۷ نظری

------------------ نیمسال اول 1401-1400 -----------------

شناسنامه درس بیماریهای دهان 2 عملی  

شناسنامه درس بیماریهای دهان و تشخیص 3 عملی  

شناسنامه درس بیماریهای سیستمیک 1 - ویرایش جدید

شناسنامه درس دندانپزشکی تشخیصی 1 نظری 

شناسنامه درس دندانپزشکی تشخیصی 1 عملی