رفتن به محتوای اصلی
x

کارشناسان پژوهشی

نام و نام خانوادگی:

امین توانگر  

سمت:

کارشناس مسؤول پژوهشی

پست الکترونیک:

a_tavangar@dnt.mui.ac.ir
تلفن:

۰۳۱۳۷۹۲۵۵۶۹

..........

 

نام و نام خانوادگی:

زهرا نیک زاد                           

سمت:

کارشناس پژوهشی

پست الکترونیک:

 

تلفن:

۰۳۱۳۷۹۲۵۵۱۲

....    ..

نام و نام خانوادگی:             

مرتضی امیری    

سمت:

کارشناس پژوهشی

پست الکترونیک:

morteza-amiri83@yahoo.com          
تلفن:

۰۳۱۳۷۹۲۵۵۱۲