رفتن به محتوای اصلی
x

آیین تکریم ومعارفه ریاست دانشکده دندانپزشکی

آیین تکریم وتقدیراززحمات دکترمنصور ریسمانچیان ریاست سابق ومعارفه دکترسیدمحمدرضوی ریاست جدیددانشکده دندانپزشکی درروزسه شنبه 1400/8/18راس ساعت12/30 درمحل آمفی تئاتردانشکده وبارعایت کامل شیوه نامه ای بهداشتی و باحضورریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکترشیرانی ، جناب آقای دکترصبری ، جناب دکترسلطانیان وتعدادی ازروسای دانشکده دانشگاه علوم پزشکی ومدیران واعضای هیات علمی دانشکده وکارکنان برگزارگردید