رفتن به محتوای اصلی
x

دومین دوره بازآموزی دانشکده دندانپزشکی همراه بانمایشگاه تجهیزات دندانپزشکی و با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی در سالن آمفی تئاتر دانشکده برگزارگردید

این سمیناربازآموزی باحضور200نفرازدندانپزشکان درروزپنج شنبه وجمعه۲۳و24دی ماه صبح وبعدازظهرباارائه موضوعات علمی کاربردی درسالن آمفی تئاتردانشکده برگزارگردید. درکناراین دوره بازآموزی نمایشگاهی باحضور۴شرکت موادوتجهیزات دندانپزشکی دایرگردیدکه مورد توجه و بازدید شرکت کنندگان قرارگرفت