رفتن به محتوای اصلی
x

جراحی دهان فک و صورت

 

--------------- نیمسال دوم ۹۹-۹۸ ------------------------

شناسنامه و برنامه جلسات درس جراحی یک نظری 

شناسنامه و برنامه جلسات درس جراحی دو نظری 

شناسنامه درس جراحی یک عملی  

شناسنامه درس  جراحی سه عملی 

شناسنامه درس جراحی پنج عملی 

---------------- نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ -----------------

شناسنامه درس بی حسی موضعی به همراه برنامه جلسات درس 

شناسنامه درس کنترل عفونت به همراه برنامه جلسات درس 

شناسنامه درس جراحی عملی ۲

شناسنامه درس جراحی عملی ۴

شناسنامه درس جراحی نظری ۱ به همراه برنامه جلسات درس 

برنامه هفتگی استادان گروه جراحی فک و صورت و دهان 

------------------ نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ------------------

شناسنامه درس جراحی ۲ نظری به صورت مجازی و همراه با برنامه جلسات درس  

شناسنامه درس کنترل عفونت به صورت مجازی  و همراه با برنامه جلسات درس 

شناسنامه درس جراحی ۱ نظری به صورت مجازی و همراه با برنامه جلسات درس  

شناسنامه درس بی حسی موضعی به صورت مجازی و همراه با برنامه جلسات درس  

شناسنامه درس جراحی ۳ عملی  

شناسنامه درس جراحی ۵ عملی