رفتن به محتوای اصلی
x

سلامت دهان ودندانپزشکی اجتماعی

------------------- نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ------------------

 

شناسنامه درس سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی عملی ۱ به همراه برنامه جلسات درس گروه ها در روتیشن اول و دوم 

شناسنامه درس سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی عملی ۲ به همراه برنامه جلسات درس گروه ها در روتیشن اول و دوم 

شناسنامه درس حاکمیت بالینی ( مجازی ) به همراه برنامه جلسات درس 

شناسنامه درس سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی ۲ نظری (مجازی) به همراه برنامه جلسات درس 

شناسنامه درس سالمند شناسی (مجازی) به همراه برنامه جلسات درس 

شناسنامه درس سلامت دهان و جامعه (مجازی) به همراه برنامه جلسات درس 

شناسنامه درس مهارتهای ارتباط بالینی (مجازی) به همراه برنامه جلسات درس 

روش شناسی پژوهش ۲ نظری (مجازی) به همراه برنامه جلسات درس در روتیشن اول و دوم

 

----------------------  نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ --------------------

شناسنامه درس بهداشت دهان و دندان نظری 

شناسنامه درس سلامت دهان و دندان نظری ۱

شناسنامه درس روش شناسی پژوهش ۱ - کارگاهی - به همراه برنامه جلسات درس 

 شناسنامه درس دندانپزشکی جامعه نگر عملی ۳ به همراه برنامه جلسات درس در روتیشن اول و دوم 

----------------- نیمسال اول 1401-1400 -----------------

شناسنامه درس روش پژوهش 2 

شناسنامه درس سلامت عملی 1 

شناسنامه درس سلامت دهان و جامعه  

شناسنامه درس سلامت 2 نظری