رفتن به محتوای اصلی
x
گروه: پروتزهای دندانی
ردیف تصویر عنوان تلفن سمت پست الکترونیک گروه توضیحات لینک
1 دکتر مجيد ابولحسني ۳۷۹۲۵۵۲۶ معاون گروه-متخصص پروتزهای دندانی - استاديار پروتزهای دندانی مدیرگروه-رئيس بخش پروتزمتحرك
13 Dr.bajoghli دکتر فرشاد باجغلي ۳۷۹۲۵۵۶۲ متخصص پروتزهای دندانی - دانشيار bajoghli@dnt.mui.ac.ir پروتزهای دندانی رئيس بخش پروتزثابت
17 Dr.bonakdarchian دکتر مرتضي بنكدارچيان ۳۷۹۲۵۵۲۶ متخصص پروتزهای دندانی - دانشیار dr_bonakdar@yahoo.com پروتزهای دندانی
41 Dr.khodaeeian دکتر نيلوفر خدائيان ۳۷۹۲۵۵۲۶ متخصص پروتزهای دندانی-استاديار khodaeian@dnt.mui.ac.ir پروتزهای دندانی
42 Dr.khodadadi دکتر رضا خدادادي ۳۷۹۲۵۵۲۶ متخصص پروتزهای دندانی - استاديار khodadadi@dnt.mui.ac.ir پروتزهای دندانی cv
49 دکتر منصور دخيل عليان ۳۷۹۲۵۵۶۲ متخصص پروتزهای دندانی dakhilalian@dnt.mui.ac.ir پروتزهای دندانی
50 Dr.dastgheib دکتر بدرالسادات دستغيب ۳۷۹۲۵۵۲۶ متخصص پروتزهای دندانی - استاديار b_dastgheib@dnt.mui.ac.ir پروتزهای دندانی
57 Dr.rismanchian دکتر منصور ريسمانچيان رئیس دانشکده- متخصص پروتزهای دندانی -استاد rismanchian@dnt.mui.ac.ir پروتزهای دندانی سرپرست بخش ايمپلنت - عضو هیات تحریریه مجله آموزش دندانپزشکی http://profiles.mui.ac.ir/mansour-rismanchian
61 Dr.saadat دکتر فريبرز سعادت ۳۷۹۲۵۵۹۰ متخصص پروتزهای دندانی saadat@dnt.mui.ac.ir پروتزهای دندانی
77 Dr.sadeghi دکتر پرويز صادقي ۳۷۹۲۵۵۶۲ دکترای دندان پزشکی sadeghi@dnt.mui.ac.ir پروتزهای دندانی
80 Dr.saboohi دکتر محمود صبوحي ۳۷۹۲۵۵۶۲ متخصص پروتزهای دندانی - دانشيار sabouhi@dnt.mui.ac.ir پروتزهای دندانی سرپرست بخش تخصصی پروتز ثابت و اکلوژن 
82 Dr.savabi دکتر اميد صوابي ۳۷۹۲۵۵۹۰ متخصص پروتزهای دندانی -استاد savabi@dnt.mui.ac.ir پروتزهای دندانی cv
84 Dr.ebadian دکتر بهناز عباديان ۳۷۹۲۵۵۹۰ متخصص پروتزهای دندانی - استاد ebadian@dnt.mui.ac.ir پروتزهای دندانی رئیس مرکزتحقیقات ایمپلنت دندانی cv
86 Dr abbasi دکتر بنیکا عباسی 37925590 متخصص پروتزهای دندانی - استاديار abbasi.b@dnt.mui.ac.ir پروتزهای دندانی رابط EDO cv
99 Dr.ghasemi دکتر احسان قاسمی ۳۷۹۲۵۵۶۲ متخصص پروتزهای دندانی - دانشیار e_ghasemi@dnt.mui.ac.ir پروتزهای دندانی
110 Dr.mosharraf دکتر رامين مشرف ۳۷۹۲۵۵۲۶ متخصص پروتزهای دندانی - استاد mosharraf@dnt.mui.ac.ir پروتزهای دندانی  سردبير مجله دانشكده دندانپزشكي-مسئول تخصصی بخش پروتزمتحرک http://profiles.mui.ac.ir/ramin-mosharraf
113 Dr Mazaheri دکتر آرزو مظاهری نظری فر 37925590 متخصص پروتزهای دندانی - استاديار A.mazaheri@dnt.mui.ac.ir پروتزهای دندانی cv
125 Dr.nejati دکتر فرحناز نجاتي دانش ۳۷۹۲۵۵۹۰ متخصص پروتزهای دندانی -استاد nejati@dnt.mui.ac.ir پروتزهای دندانی رئیس مرکزتحقیقات مواددندانی cv
126 Dr.nosoohian دکتر سعيد نصوحيان ۳۷۹۲۵۵۶۲ متخصص پروتزهای دندانی - استاديار nosouhian@dnt.mui.ac.ir پروتزهای دندانی
142 Dr.golbidi دکتر فريبا گلبيدي ۳۷۹۲۵۵۹۰ متخصص پروتزهای دندانی - دانشیار golbidi@dnt.mui.ac.ir پروتزهای دندانی
145 Dr.givechian دکتر پيروز گيوه چيان ۳۷۹۲۵۵۲۶ متخصص پروتزهای دندانی - استاديار پروتزهای دندانی
گروه: ارتودنتيکس
ردیف تصویر عنوان تلفن سمت پست الکترونیک گروه توضیحات لینک
2 Dr.ehteshami دکتر آیلین احتشامی 37925535 متخصص ارتودنسی - استادیار ailin.ehteshami@dnt.mui.ac.ir ارتودنتيکس معاون گروه
20 Dr biglari دکتر مهشید بیگلری 37925535 متخصص ارتودنسي - استادیار m.biglari@dnt.mui.ac.ir ارتودنتيکس cv
22 Dr.tajmir دکتر فرناز تاجمیرریاحی 37925584 متخصص ارتودنسی - استادیار f.tajmirriahi@dnt.mui.ac.ir ارتودنتيکس رابط EDO
26 Dr.tahamtan دکتر شبنم تهمتن 37925535 متخصص ارتودنسی - استادیار shab.tahamtan@dnt.mui.ac.ir ارتودنتيکس
52 Dr.raji دکتر سيد حميد راجي 37925541 متخصص ارتودنسي - استاديار raji@dnt.mui.ac.ir ارتودنتيکس
56 دکتر بیژن روشن (شادروان) متخصص ارتودنسی -استادیار ارتودنتيکس
58 Dr.zarei دکتر زهرا زارعی 37925584 متخصص ارتودنسي - استادیار z.zarei@dnt.mui.ac.ir ارتودنتيکس
70 Dr.shavakhi دکتر مژگان شواخی 5535 متخصص ارتودنسي - استاديار shavakhi.m@dnt.mui.ac.ir ارتودنتيکس http://profiles.mui.ac.ir/mojgan-shavakhi
73 Dr.shirban دکتر فريناز شيربان ۳۷۹۲۵۵۸۴ متخصص ارتودنسي - استاديار f_shirban@dnt.mui.ac.ir ارتودنتيکس سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی
76 Dr sadegholbanaei دکتر لیلا صادق البنایی متخصص ارتودنسي - استادیار l.sadegholbanaei@dnt.mui.ac.ir ارتودنتيکس
78 Dr.sadeghian دکتر سعيد صادقيان 37925584 متخصص ارتودنسي -دانشیار sadeghian@dnt.mui.ac.ir ارتودنتيکس سرپرست تخصصی cv
90 Dr.alavi دکتر شيوا علوي 37925541 متخصص ارتودنسي - استاد alavi@dnt.mui.ac.ir ارتودنتيکس
101 دکتر عبدالرضا قدسی متخصص ارتودنسی - استادیار ارتودنتيکس
128 Dr.noorollahian دکتر سعيد نوراللهیان 37925584 متخصص ارتودنسي - استاديار s_noorollahian@dnt.mui.ac.ir ارتودنتيکس مدیرگروه cv
139 دکتر علیمحمد کلانترمعتمدی متخصص ارتودنسی -استادیار ارتودنتيکس
140 Dr.kachooee دکتر مرضیه کچوئی 37925535 متخصص ارتودنسی - استادیار mkachuie@dnt.mui.ac.ir ارتودنتيکس رابط پژوهشی
گروه: اندودونتيکس
ردیف تصویر عنوان تلفن سمت پست الکترونیک گروه توضیحات لینک
3 Dr.akhavan دکتر علي اخوان ۳۷۹۲۵۵۴۶ متخصص درمان ریشه -دانشیار akhavan@dnt.mui.ac.ir اندودونتيکس مدیرگروه
فلوشیپ دندانپزشکی بیمارستانی
cv
9 Dr.aminozarbian دکتر محمدقاسم امین الضربیان متخصص درمان ریشه - دانشیار اندودونتيکس
11 دکتر پدرام ایرانمنش متخصص درمان ریشه - استادیار pedram.iranmanesh@dnt.mui.ac.ir اندودونتيکس
14 Dr bagherieh دکتر شروین باقریه متخصص درمان ریشه - استادیار bagherieh@dnt.mui.ac.ir اندودونتيکس رابط EDO
15 Dr.bahreinian دکتر حميد بحرينيان متخصص درمان ریشه - استادیار bahreinian@dnt.mui.ac.ir اندودونتيکس
16 Dr.barati دکتر مسعود براتی متخصص درمان ریشه-استادیار barati@dnt.mui.ac.ir اندودونتيکس
25 Dr.torabizadeh دکتر سیدمحمد ترابی زاده 37925547 متخصص درمان ریشه - استادیار torabizadeh@dnt.mui.ac.ir اندودونتيکس
39 Dr.khademi دکتر عباسعلي خادمی ۳۷۹۲۵۵۴۶ متخصص درمان ریشه -استاد a_ khademi@dnt.mui.ac.ir اندودونتيکس فلوشیپ اندودنتیکس از دانشگاه لوماليندا (كاليفرنيا)
رئیس پژوهشکده علوم دندانپزشکی
http://profiles.mui.ac.ir/abbasali-khademi
44 Dr.kheradyar دکتر آزاده خردیار 37925547 متخصص درمان ریشه - استادیار اندودونتيکس
55 Dr.razavian دکتر حميد رضويان ۳۷۹۲۵۵۴۷ متخصص درمان ریشه - استادیار hamidrazavian@dnt.mui.ac.ir اندودونتيکس
60 Dr.saatchi دکتر مسعود ساعتچي ۳۷۹۲۵۵۴۶ متخصص درمان ریشه -استاد saatchi@dnt.mui.ac.ir اندودونتيکس دبیرکشوری هیئت بورد تخصصی اندو http://profiles.mui.ac.ir/masoud-saatchi
68 Dr.shafiee دکتر مریم شفیعی 37925547 متخصص درمان ریشه - استادیار m.shafiee@dnt.mui.ac.ir اندودونتيکس مسئول بخش پره کلینیک
69 ِدکترشکرچی زاده دکتر ندا شكرچي زاده اصفهاني ۳۷۹۲۵۵۴۷ متخصص درمان ريشه -استاديار neda_shekarchizade@dnt.mui.ac.ir اندودونتيکس مسئول بخش عمومی اندو cv
91 Dr.ghazalgoo دکتر علی غزل گو ۳۷۹۲۵۵47 متخصص درمان ریشه - استادیار alighazalgoo@yahoo.com اندودونتيکس
95 Dr.farhad دکتر عليرضا فرهاد ۳۷۹۲۵۵۴۶ متخصص درمان ریشه - استاد farhad@dnt.mui.ac.ir اندودونتيکس سرپرست بخش تخصصی اندو cv
106 Dr Mojiri دکتر وحید مجیری متخصص درمان ریشه - استادیار vahidmojiri@dnt.mui.ac.ir اندودونتيکس
111 Dr.moteenia دکتر اشکان مطیع نیا 3925547 متخصص درمان ریشه -استادیار motinia@dnt.mui.ac.ir اندودونتيکس
114 Dr.memarzadeh دکتر بهاره معمارزاده 37925547 متخصص درمان ریشه - استادیار b.memarzadeh@dnt.mui.ac.ir اندودونتيکس
121 Dr.mousavi دکتر سیدبهروز موسوی متخصص درمان ریشه اندودونتيکس
132 Dr.hasheminia دکتر سید محسن هاشمی نیا ۳۷۹۲۵۵۴۶ متخصص درمان ریشه -استاد hasheminia@dnt.mui.ac.ir اندودونتيکس http://profiles.mui.ac.ir/seyed-mohsen-hasheminia
133 Dr.hemmati دکتر حمید رضا همتی 37925547 متخصص درمان ریشه - استادیار hr.hemati@dnt.mui.ac.ir اندودونتيکس نماینده گروه در شورای پژوهشی
134 Dr.havaee دکتر روح اله هوایی 3795547 متخصص درمان ریشه -استادیار havaei@dnt.mui.ac.ir اندودونتيکس
گروه: دندان پزشکی ترميمی
ردیف تصویر عنوان تلفن سمت پست الکترونیک گروه توضیحات لینک
4 دکترارباب زاده دکتر فرحناز ارباب زاده متخصص دندانپزشكی ترميمی و زيبايی -دانشیار arbabzadeh@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی ترميمی
34 Dr.shoseini دکتر سمیه حسینی متخصص دندانپزشکی ترمیمی وزیبایی - استادیار somayehoseini@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی ترميمی
43 Dr.kheradmand دکتر الهام خردمند متخصص دندانپزشکی ترمیمی وزیبایی - استادیار دندان پزشکی ترميمی cv
45 Dr.khoroushi دکتر مريم خروشي ۳۷۹۲۵۵۴۸ متخصص دندانپزشكی ترميمی وزيبايی -استاد khoroushi@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی ترميمی CV دكترخروشي
47 dr.khosravi دکتر کاظم خسروي متخصص دندانپزشكی ترميمی و زيبايی - استاد k_khosravi@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی ترميمی
48 Dr.davoodi دکتر لاله داوودی متخصص دندانپزشکی ترمیمی وزیبایی - استادیار l.davoodi@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی ترميمی
72 Dr.shirani دکتر فرزانه شيراني ۳۷۹۲۵۵۴۸ متخصص دندانپزشكی ترميمی و زيبايی - دانشيار f_shirani@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی ترميمی
81 Dr.samimi دکتر پوران صميمي ۳۷۹۲۵۵۴۸ متخصص دندانپزشكی ترميمی و زيبايی - دانشیار samimi@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی ترميمی سرپرست بخش تخصصي ترميمي
93 Dr.fathpour دکتر كاميار فتح پور ۳۷۹۲۵۵۴۸ متخصص دندانپزشکی ترميمي وزيبايي-استاديار k_fathpour@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی ترميمی معاون گروه cv
98 Dr.feiz دکتر عطیه فیض ۳۷۹۲۵۵۴۸ متخصص دندانپزشكی ترميمی و زيبايی - دانشيار feiz@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی ترميمی مدیر گروه - سرپرست بخش عمومي ترميمي cv
100 Dr.ghasemi دکتر مائده قاسمی ۳۷۹۲۵۵۴۸ متخصص دندانپزشكی ترميمی و زيبايی- استاديار m.ghasemi@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی ترميمی رابط EDO
109 Dr.mortazavi دکتر وجيه السادات مرتضوي عضو شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشكی v_mortazavi@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی ترميمی
112 dr.mazaheri دکتر حميد مظاهري متخصص دندانپزشكی ترميمی و زيبايی - دانشیار mazaheri@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی ترميمی
116 Dr.mollahasani دکتر حسن ملاحسنی متخصص دندانپزشکی ترمیمی وزیبایی - استادیار hmollahassani@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی ترميمی
118 Dr.mansouri دکتر طيبه منصوري متخصص دندانپزشكی ترميمی و زيبايی - استاديار دندان پزشکی ترميمی
122 Dr.mousavinasab دکتر سيد مصطفی موسوی نسب متخصص دندانپزشكی ترميمی و زيبايی - استاد s_mousavinasab@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی ترميمی
138 Dr.kaveh دکتر مائده کاوه متخصص دندانپزشکی ترمیمی وزیبایی - استادیار maedeh_kaveh@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی ترميمی
144 Dr.golkar دکتر پریسا گلکار متخصص دندانپزشکی ترمیمی وزیبایی - استادیار pagolkar@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی ترميمی
گروه: دندان پزشکی جامعه نگر
ردیف تصویر عنوان تلفن سمت پست الکترونیک گروه توضیحات لینک
5 Dr.eslamipour دکتر فائزه اسلامي پور 37925594 متخصص ارتودنسي وناهنجاري ‏هاي فك و صورت - استاد eslamipour@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی جامعه نگر cv
36 Dr.heidari دکتر كمال حيدري ۳۷۹۲۵۵۹۴ متخصص درمان ريشه - دانشيار Heidari@mui.ac.ir دندان پزشکی جامعه نگر
64 Dr.seyedmoalemi دکتر زهرا سيدمعلمي ۳۷۹۲۵۵۹۴ دکترای تخصصی سلامت دهان ودندان ودندانپزشکی اجتماعی smoallemi@mui.ac.ir دندان پزشکی جامعه نگر PhD in Oral Public Health از دانشگاه هلسینکی فنلاند،
83 Dr.tahani دکتر بهاره طحاني 37925594 phd سلامت دهان ودندان ودندانپزشكي جامعه نگر-دانشیار tahani@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی جامعه نگر دکترای تخصصی سلامت دهان ودندانپزشکی cv
88 Dr.asgari دکتر ايمانه عسگري 37925594 phd سلامت دهان ودندانپزشكي جامعه نگر-استادیار asgari_i@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی جامعه نگر معاون گروه    cv
94 Dr.farzanehkhoo دکتر عليرضا فرزانه خو ۳۷۹۲۵۵۹۴ دندانپزشك عمومي farzanehkhoo@yahoo.com دندان پزشکی جامعه نگر
105 Dr.mojahaedi دکتر مينو مجاهدي ۳۷۹۲۵۵۹۴ متخصص پریودنتیکس - استاديار mojahedi@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی جامعه نگر
130 Dr.nilchian دکتر فیروزه نیل چیان ۳۷۹۲۵۵۹۴ متخصص سلامت دهان و پیشگیری ازپوسیدگی از کشور انگلستان f_nilchian@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی جامعه نگر دانشیار-مدیرگروه http://profiles.mui.ac.ir/firoozeh-nilchian
گروه: جراحی دهان فک و صورت
ردیف تصویر عنوان تلفن سمت پست الکترونیک گروه توضیحات لینک
6 Dr.etemadi دکتر ميلاد اعتمادي 37925581 متخصص جراحي دهان فك وصورت- استاديار etemadi@dnt.mui.ac.ir جراحی دهان فک و صورت رابط پژوهشی - معاون گروه
35 Dr.haghighat دکتر عباس حقيقت ۳۷۹۲۵۵۵۴ متخصص جراحی دهان و فك و صورت-دانشیار haghighati@dnt.mui.ac.ir جراحی دهان فک و صورت
63 دکتر محمدحسن سمندري ۳۷۹۲۵۵۵۴ متخصص جراحی دهان و فك و صورت-استادیار samandari @dnt.mui.ac.ir جراحی دهان فک و صورت مدیرگروه http://profiles.mui.ac.ir/mohammad-hassan-samandari
67 Dr.shahnaseri دکتر شيرين شاه ناصري متخصص جراحی دهان و فك و صورت-استادیار shahnaseri@dnt.mui.ac.ir جراحی دهان فک و صورت رابط پژوهشی گروه
102 Dr.ghoreshian دکتر سيدمهدي قريشيان متخصص جراحی دهان و فك و صورت-استادیار ghoreishiani@dnt.mui.ac.ir جراحی دهان فک و صورت
107 دکتر ايمان محمدي ۳۷۹۲۵۵۵۴ متخصص جراحی دهان و فك و صورت-استادیار Iman_mohamadi59@yahoo.com جراحی دهان فک و صورت
120 Dr.movahedian دکتر بيژن موحديان ۳۷۹۲۵۵۵۴ متخصص جراحی دهان و فك و صورت -استاد b_movahedian@dnt.mui.ac.ir جراحی دهان فک و صورت http://profiles.mui.ac.ir/bijan-movahedian-attar
123 دکتر شهروز مومنی متخصص جراحی دهان و فك و صورت-استادیار drshmomeni@yahoo.com جراحی دهان فک و صورت سرپرست بخش تخصصی
131 دکتر داريوش هاشمی نیا ۳۷۹۲۵۵۵۴ متخصص جراحی دهان و فك و صورت-استادیار d_hasheminia@dnt.mui.ac.ir جراحی دهان فک و صورت
137 دکتر ناصر پورابراهيم ۳۷۹۲۵۵۵۴ متخصص جراحی دهان و فك و صورت-استادیار nasser@dnt.mui.ac.ir جراحی دهان فک و صورت
گروه: پریودنتيکس
ردیف تصویر عنوان تلفن سمت پست الکترونیک گروه توضیحات لینک
7 Dr Afshari دکتر زهره افشاری متخصص پریودنتیکس - استادیار z.afshari@dnt.mui.ac.ir پریودنتيکس
12 Dr.izadi دکتر مژگان ایزدی ۳۷۹۲۵۵۶۴ متخصص پريودنتيکس - استادیار پریودنتيکس
18 Dr.behfarnia دکتر پريچهر بهفرنيا متخصص پريودنتيکس - دانشیار behfarnia@dnt.mui.ac.ir پریودنتيکس
19 ِDr.birang دکتر رضا بيرنگ 37925570 متخصص پريودنتيکس -استاد birang@dnt.mui.ac.ir پریودنتيکس
28 Dr.tavakoli دکتر محمد توكلي ۳۷۹۲۵۵۷۰ متخصص پريودنتيکس - استاديار tavakoli@dnt.mui.ac.ir پریودنتيکس سرپرست تخصصی
مدیرگروه
53 Dr.rostami دکتر شیرین رستمی 37925564 متخصص پریودنتیکس - استادیار sh.rostami@dnt.mui.ac.ir پریودنتيکس
65 Dr.shahabooee دکتر محمد شاه ابويي متخصص پريودنتيکس - دانشيار shahabooei@dnt.mui.ac.ir پریودنتيکس
66 ِDr shahmoradi دکتر مجید شاه مرادی 37925564 متخصص پریودنتیکس - استادیار shahmoradi@dnt.mui.ac.ir پریودنتيکس
75 دکتر مهدي صاحب جمع اتابكي متخصص پريودنتيکس - استاديار atabaki@dnt.mui.ac.ir پریودنتيکس
115 dr.moghareabed دکتر احمد مقاره عابد ۳۷۹۲۵۵۷۰ متخصص پريودنتيکس - استاد mogharehabed@dnt.mui.ac.ir پریودنتيکس معاون آموزش تخصصی دانشکده
124 Dr.naseri دکتر روح الله ناصری ۳۷۹۲۵۵۶۴ متخصص پريودنتيکس - استادیار naseri@dnt.mui.ac.ir پریودنتيکس معاون مالی اداری
مسئول بخش پریوعمومی

cv
127 Dr.naghsh دکتر نرگس نقش 37925564 متخصص پریودنتیکس -دانشیار n_naghsh@dnt.mui.ac.ir پریودنتيکس معاون گروه
135 Dr.yaghini دکتر جابر يقيني متخصص پريودنتيکس - استاد J_yaghini@dnt.mui.ac.ir پریودنتيکس معاون آموزشی دانشکده
مسئول بخش پریوتخصصی
cv
141 Dr.kiani دکتر سیما کیانی ۳۷۹۲۵۵۶۴ متخصص پريودنتيکس - استادیار پریودنتيکس
گروه: دندان پزشکی کودکان
ردیف تصویر عنوان تلفن سمت پست الکترونیک گروه توضیحات لینک
8 Dr.amrollahi دکتر نرجس امراللهی ۳۷۹۲۵۵۳۹ متخصص دندانپزشکی کودکان-استاديار n_amrollahi@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی کودکان cv
10 Dr.enshaee دکتر زهرا انشایی 37925596 بوردتخصصی دندانپزشکی کودکان -استادیار Zahraenshaei@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی کودکان
23 Dr.tahririan دکتر دانا تحريريان ۳۷۹۲۵۵۳۹ بورد تخصصی دندانپزشکی کودکان-استاديار tahririan@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی کودکان مدیرگروه-رابط پژوهشی cv
29 Dr.jabbarifar دکتر سيد ابراهيم جباري فر بورد تخصصی دندانپزشکی کودکان-دانشیار ebrahim61@hotmail.com دندان پزشکی کودکان
30 Dr.jafarzadeh دکتر مهدي جعفر زاده بورد تخصصی دندانپزشکی کودکان-دانشیار mejsamani@yahoo.co.uk دندان پزشکی کودکان سرپرست تخصصی
32 Dr.hajiahmadi دکتر مريم حاجي احمدي ۳۷۹۲۵۵۳۹ بورد تخصصی دندانپزشکی کودکان- استادیار maryam-hajahmadi@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی کودکان cv
33 Dr.tehrani دکتر مريم حاجي نوروز علي تهراني بورد تخصصی دندانپزشکی کودکان-دانشیار hajenorouzali@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی کودکان
89 Dr.eshghi دکتر عليرضا عشقي ۳۷۹۲۵۵۳۹ بورد تخصصی دندانپزشکی کودکان-دانشيار areshghi@yahoo.com دندان پزشکی کودکان
97 Dr.rfaghihian دکتر ریحانه فقیهیان 37925596 بوردتخصصی دندانپزشکی کودکان -استادیار r.faghihian@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی کودکان cv
108 Dr.shmortazavi دکتر شيوا مرتضوي بورد تخصصی دندانپزشکی کودکان- استادیار sh_mortazavi@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی کودکان
129 Dr.noorbakhsh دکتر نصرت نوربخش ۳۷۹۲۵۵۳۹ بورد تخصصی دندانپزشکی کودکان-استاديار nourbakhsh@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی کودکان پژوهش درسلولهاي بنيادي
گروه: بیماری های دهان ، فک وصورت
ردیف تصویر عنوان تلفن سمت پست الکترونیک گروه توضیحات لینک
21 Dr.tabesh دکتر عادل تابش ۳۷۹۲۵۵۱4 بوردتخصصی بیماریهای دهان ، فک وصورت - استادیار adel.tabesh@dnt.mui.ac.ir بیماری های دهان ، فک وصورت رابط پژوهشی گروه cv
27 Dr.tavangar دکتر عاطفه توانگر ۳۷۹۲۵۵53 بوردتخصصی بیماریهای دهان ، فک وصورت - استادیار tavangar@dnt.mui.ac.ir بیماری های دهان ، فک وصورت
38 Dr.hkhademi دکتر حيدر خادمي بورد تخصصی بيماريهاي دهان و تشخيص - دانشیار h_khademi@dnt.mui.ac.ir بیماری های دهان ، فک وصورت
46 Dr.khozayme دکتر فائزه خزيمه ۳۷۹۲۵۵53 بوردتخصصی بیماریهای دهان ، فک وصورت - دانشيار khozeymeh@dnt.mui.ac.ir بیماری های دهان ، فک وصورت سرپرست تخصصی cv
74 Dr.saberi دکتر زهرا صابری ۳۷۹۲۵۵۱۵ مديرگروه-بوردتخصصی بیماریهای دهان ، فک وصورت - دانشیار zahra.saberi@dnt.mui.ac.ir بیماری های دهان ، فک وصورت cv
79 Dr.salehi دکتر محمدرضا صالحی 37925553 بوردتخصصی بیماریهای دهان ، فک وصورت - استادیار salehi@dnt.mui.ac.ir بیماری های دهان ، فک وصورت معاون گروه http://profiles.mui.ac.ir/mohamadreza-salehi
85 Dr.abbasi دکتر فاطمه عباسی بوردتخصصی بیماریهای دهان ، فک وصورت - استادیار f.abbasi@ dnt.mui.ac.ir بیماری های دهان ، فک وصورت رابط EDO cv
92 Dr.ghalayani دکتر پريچهر غلياني بورد تخصصی بيماريهاي دهان و تشخيص -استاد ghalayani@dnt.mui.ac.ir بیماری های دهان ، فک وصورت
96 Dr.efaghihian دکتر الهام فقیهیان ۳۷۹۲۵۵۱۵ بوردتخصصی بیماریهای دهان ، فک وصورت - استادیار e.faghihian@dnt.mui.ac.ir بیماری های دهان ، فک وصورت cv
136 Dr.pakravan دکتر فهیمه پاکروان ۳۷۹۲۵۵۱۵ بوردتخصصی بیماریهای دهان ، فک وصورت - استادیار pakravan@dnt.mui.ac.ir بیماری های دهان ، فک وصورت http://profiles.mui.ac.ir/fahimeh-pakravan
143 Dr.golestannejad دکتر زهرا گلستان نژاد ۳۷۹۲۵۵۱۵ بوردتخصصی بیماریهای دهان ، فک وصورت -دانشیار zgolestan@dnt.mui.ac.ir بیماری های دهان ، فک وصورت http://profiles.mui.ac.ir/zahra-golestannejad
گروه: آسیب شناسی دهان فک وصورت
ردیف تصویر عنوان تلفن سمت پست الکترونیک گروه توضیحات لینک
24 Dr.torabinia دکتر نکيسا ترابي نيا 37925579 دكترای تخصصی آسيب شناسی فك و دهان و صورت -دانشيار Torabinia@dnt.mui.ac.ir آسیب شناسی دهان فک وصورت معاون پژوهشی  cv
31 Dr.jahanshahi دکتر غلامرضا جهانشاهي 37925579 دكترای تخصصی آسيب شناسی فك و دهان و صورت - استاد jahanshahi@dnt.mui.ac.ir آسیب شناسی دهان فک وصورت موسس گروه آسیب شناسی دهان، فک
40 Dr.khalesi دکتر سعيده خالصي ۳۷۹۲۵۵۷۷ دكترای تخصصی آسيب شناسی فك ودهان و صورت -استاديار s_khalesi@dnt.mui.ac.ir آسیب شناسی دهان فک وصورت عضومرکز تحقیقات مواددندانی cv
51 Dr.deihimi دکتر پرويز ديهيمي ۳۷۹۲۵۵۷۹ دكترای تخصصی آسيب شناسی فك و دهان و صورت - استاد deihimy@dnt.mui.ac.ir آسیب شناسی دهان فک وصورت عضو مرکز تحقیقات علوم دندانی
54 Dr.razavi دکتر سيد محمد رضوي ۳۷۹۲۵۵۷۹ دكترای تخصصی آسيب شناسی فك و دهان و صورت - استاد razavi@dnt.mui.ac.ir آسیب شناسی دهان فک وصورت رئیس دانشکده cv
103 Dr.kargahi دکتر ندا كارگهي ۳۷۹۲۵۵۷۹ مديرگروه-دكترای تخصصی آسيب شناسی فك و دهان و صورت - دانشیار kargahi@dnt.mui.ac.ir آسیب شناسی دهان فک وصورت عضو مرکز تحقیقات  علوم دندانی cv
104 Dr.fkeshani دکتر فروز كشاني 37925577 دكترای تخصصی آسيب شناسی فك و دهان و صورت - استاديار f_keshani@dnt.mui.ac.ir آسیب شناسی دهان فک وصورت معاون گروه -  رابط پژوهشی ورابط EDO  cv
117 Dr.maleki دکتر لاله ملکی 37925577 دکترای تخصصی آسیب شناسی فک ودهان وصورت - استادیار l.maleki@dnt.mui.ac.ir آسیب شناسی دهان فک وصورت عضومرکزتحقیقات علوم دندانی cv
گروه: رادیولوژی دهان و دندان
ردیف تصویر عنوان تلفن سمت پست الکترونیک گروه توضیحات لینک
37 Dr.hekmatian دکتر احسان حکمتيان ۳۷۹۲۵۵۰۷ بورد تخصصی راديولوژی دهان و فک و صورت - دانشیار hekmatian@dnt.mui.ac.ir رادیولوژی دهان و دندان http://profiles.mui.ac.ir/ehsan-hekmatian
59 Dr.zamaninaser دکتر آسيه زماني ناصر بورد تخصصی راديولوژی دهان و فک و صورت - دانشیار zamaninaser@dnt.mui.ac.ir رادیولوژی دهان و دندان
62 دکتر پریسا سلطانی 37925507 بورد تخصصی راديولوژی دهان و فک و صورت-استادیار رادیولوژی دهان و دندان رابط پژوهشی
71 Dr.sheikhi دکتر مهناز شيخي 37925507 بورد تخصصی راديولوژی دهان و فک و صورت -استاد sheikhi@dnt.mui.ac.ir رادیولوژی دهان و دندان مشاور ریاست دانشگاه در امور بانوان
87 Dr.abdinian دکتر مهرداد عبدی نیان 37925508 مديرگروه-بورد تخصصی راديولوژی دهان و فک و صورت - دانشیار abdinian@dnt.mui.ac.ir رادیولوژی دهان و دندان
119 ِDr Mehdizadeh دکتر مژده مهدي زاده ۳۷۹۲۵۵۰۷ بورد تخصصی راديولوژی دهان ودندان-دانشيار mehdizadeh@dnt.mui.ac.ir رادیولوژی دهان و دندان رئيس كميته تحقيقات راديولوژي